مشکل در کدنویسی Bluepill با آردوینو

کد زیر را در Arduino IDE 2.2.1 و روی یک برد Bluepill میریزم. یک rf 433 گیرنده هم به پایه PB6 وصل است. وقتی متغیر گلوبال someName رو میزارم اینتراپت rf دیگه کار نمیکنه. دقت کنید کتابخانه STM32FreeRtos هم باید include شده باشه

/**
 * Compile options:
 * Board : Generic STM32F1 -> BluePill F103C8 OR BlackPill F103C8
 * USART-> Enabled
 * USBCDC -> Enabled
 * Optimized : Anything without LTO
 * C runtime: Newlib nano
 * Bootloader : HID 2.2
 */

/* Includes */
#include <STM32FreeRTOS.h>
#include <RCSwitch.h>

#define RX433PIN PB6

//String someName;

/* Remote transceiver */
RCSwitch remote433 = RCSwitch();

void setup()
{
 //Debug console
 Serial.begin(9600);
 // wait for serial port to connect. Needed for native USB, on LEONARDO, MICRO, YUN, and other 32u4 based boards.
 while (!Serial);

 //config BUILTIN lED for output
 pinMode(LED_BUILTIN , OUTPUT);
 //turns it off
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);

 remote433.enableReceive(RX433PIN);
 Serial.print("Starting...");
}

int i =0;
void loop()
{
 if(millis() - i>1000)
 {
  i = millis();
  digitalToggle(LED_BUILTIN);
 }
 if(remote433.available())
 {
  digitalToggle(LED_BUILTIN);
  Serial.print("Received ");
  Serial.print( remote433.getReceivedValue() );
  Serial.print(" / ");
  Serial.print( remote433.getReceivedBitlength() );
  Serial.print("bit ");
  Serial.print("Protocol: ");
  Serial.println( remote433.getReceivedProtocol() );

  remote433.resetAvailable();
 }
}