مشکل در ارتباط باسرور از طریق HTTPS با ماژول MC60

با سلام
برای برقراری ارتباط با سرور https پیغام خطای +CME ERROR: 3815 دریافت می شود. ماژول بدون مشکل با سرور http ارتباط برقرار میکند.

لاگ سیستم هم به صورت زیر هست:

<-- Open PDP context, ret=0 -->
<-- Send AT:AT+QSSLCFG="ignorertctime",1, ret = 0 -->
<-- Send AT:AT+QSSLCFG="sslversion",0,4, ret = 0 -->
<-- Send AT:AT+QSSLCFG="ciphersuite",0,"0xFFFF", ret = 0 -->
<-- Send AT:AT+QSSLCFG="seclevel",0,2, ret = 0 -->
<-- Send AT:AT+QSSLCFG="cacert",0,"RAM:ca_cert.pem", ret = 0 -->
<-- Send AT:AT+QSSLCFG="clientcert",0,"RAM:CC0", ret = 0 -->
<-- Send AT:AT+QSSLCFG="clientkey",0,"RAM:CK0", ret = 0 -->
<-- Send AT:AT+QSSLCFG="https",1, ret = 0 -->
<-- Send AT:AT+QSSLCFG="httpsctxi",0, ret = 0 -->
<-- Set SSL CFG, ret=0 -->

CONNECT

OK
<-- Set http server URL, ret=0 -->
<-- buffer length = 48-->
<-- buffer:Message=1111&Appleqty=2222&Orangeqty=3333&find=1-------->

+CME ERROR: 3815
<-- Send post-request, ret=-1 -->

+CME ERROR: 3804
<-- Read http response data, ret=-1,arrHttpRcvBuf=, dataLen=0 -->
<-- Close PDP context, ret=0 -->

احتمالا مشکل از cipher suite انتخابی ماژول هست، با دستور AT+QSSLCF=? چک کنید چه cipher suite انتخاب شده و آیا اون cipher suite سمت سرور قابل قبول هست یا نه.

1 پسندیده

سلام تونستید ارتباط بگیرید؟

سلام بله موفق شدم
مشکل از عدم تطابق cipher هایی که ماژول ساپورت میکنه و سایفرایی که سرور ساپورت میکنه بود.