ارتباط با Quectel MC60

سلام برای کار با ماژول MC60 نیاز به مبدل خاصی هست؟ چون من نمی تونم این ماژول رو به PC متصل کنم و نرم افزار Qnavigator هم ارور سینک نشدن میده. از مبدل FT232 دارم استفاده می کنم با PuTTY هم امتحان کردن ولی هیچ دستوری نمی گیره.

علیک سلام مهندس
نه چیز خاصی نمیخواد.
کافیه پایه های TX و RX اصلی رو که میشه پایه های شماره 33 و 34 با یک مبدل UART یا همون سریال به USB وصل کنی به کامپیوتر. و بادریت مبدلت رو با ماژول یکی کنی و همینطور در کامپیوتر و در نرم افزار مورد استفاده هم سرعت رو یکی کنی.
بعد ماژول رو روشن کنی و برای تست بعد از گذشت حدود 16 ثانیه دستور زیر رو ارسال کنی.
AT<cr><lf>
پاسخ هم OK باید بگیری

باید برای روشن شدن ماژول دکمه PWR رو به مدت ۲ ثانیه نگه دارید

1 پسندیده