در رابطه با دسته‌بندی تامین قطعات

(این پاراگراف اول را با توضیح مختصری درباره دسته جدید خود جایگزین کنید. این راهنما در قسمت انتخاب دسته ظاهر می شود)

پاراگراف‌های زیر را برای توضیحات طولانی تر استفاده کنید، یا برای ایجاد راهنمای دسته‌بندی یا قوانین:

چرا مردم باید این دسته‌بندی را استفاده کنند؟ برای چه منظوری است؟

این دسته‌بندی چقدر با دسته‌بندی‌های موجود تفاوت دارد؟

موضوعات این دسته‌بندی باید شامل چه مواردی باشند؟

آیا به این دسته‌بندی نیاز داریم؟ آیا می‌توانیم این دسته‌بندی را با یک دسته‌بندی یا زیر‌دسته‌بندی دیگر ادغام کنیم؟