در رابطه با دسته‌بندی تکنولوژی

این دسته بندی مناسب موضوعات مرتبط با تکنولوژی های روز میباشد که به زودی نقش مهمی در زندگی ما پیدا خواهند کرد.