در رابطه با دسته‌بندی مباحث کلی

موضوعات غیر فنی تری که نقش مهمی در پروژه ها ایفا میکنند در این دسته قرار میگیرند