در رابطه با دسته‌بندی مکاترونیک

مناسب موضوعاتی که صرفا مربوط به الکترونیک نمیشوند و آمیخته با علوم دیگر مثل مکانیک و کامپیوتر میباشد.