در رابطه با دسته‌بندی مخابرات

مخابرات از شاخه های اصلی الکترونیک است ، موضوعات مرتبط در این دسته قرار میگیرند.