در رابطه با دسته‌بندی برد های امبدد

مشکلات مربوط به کار با بردهای موجود در بازار (مانند arduino , discovery , raspberry pi , frendly arm , … ) در این دسته مطرح میشوند.