وارد کردن کتابخانه uart به پروژه lvgl برای برد sinux f1

سلام وقت بخیر
تشکر از سایت سیسوگ و دوستان فعال
کدی رو برای برد sinux f1 نوشتم با lcd و touch هم پورتش کردم و راه اندازی میشه الان میخوام با استفاده از کتابخونه های اموزش bare metal پورت uart رو راه اندازی کنم روی برد چند تا سوال دارم
یک : کتابخونه رو ایمپورت میکنم ولی در قسمت کامپایل کتابخونه ها با دستور make کامپایل نمیشن و خطای undifined میگیرم (احتمالا از فایل make) باید باشه که دوستان اگر میشه راهنمایی کنند.
دو : شدنی هست آیا یا خیر باید به صورت bare metal بنویسم از اول؟
کد main هم به این شکله:

#include "lvgl/lvgl.h"
#include "lv_drivers/display/fbdev.h"
#include "lv_drivers/indev/evdev.h"
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "lvgl/src/misc/lv_style.h"
#include "lvgl/examples/lv_examples.h"
#include "f1c100s_uart.h"
#include "f1c100s_clock.h"
#include "f1c100s_periph.h"


#define DISP_BUF_SIZE (128 * 1024)


// Array to hold text options
const char* status[] = {"PLAY", "PAUSE"};
const char* status1[] = {"NEXT", "NEXT"};
// Counter variable made global
uint8_t cnt = 1;

static void hal_init(void);
static int tick_thread(void *data);
static lv_obj_t * label2;static void btn_event_cb(lv_event_t * e)
{
  lv_event_code_t code = lv_event_get_code(e);
  lv_obj_t * btn = lv_event_get_target(e);
  if(code == LV_EVENT_CLICKED) {
    static uint8_t cnt = 0;
    cnt++;

    /*Get the first child of the button which is the label and change its text*/
    lv_obj_t * label = lv_obj_get_child(btn, 0);
    lv_label_set_text_fmt(label, "Button: %d", cnt);
  }
}

static void btn_event_cb1(lv_event_t * e) {

  lv_event_code_t code = lv_event_get_code(e);
  lv_obj_t * btn1 = lv_event_get_target(e);

 if(code == LV_EVENT_CLICKED) {
  // Get label
  lv_obj_t * label1 = lv_obj_get_child(btn1, 0);
  lv_label_set_text(label1, status[cnt]);
  cnt++;

  // Wrap around cnt to stay in range
  if(cnt > 1) {
   cnt = 0;
  }
 }
}static void btn_event_cb2(lv_event_t * e) {

  lv_event_code_t code = lv_event_get_code(e);
  lv_obj_t * btn1 = lv_event_get_target(e);

 if(code == LV_EVENT_CLICKED) {
  // Get label
  lv_obj_t * label1 = lv_obj_get_child(btn1, 0);
  lv_label_set_text(label1, status1[cnt]);

  // Increment cnt
  cnt++;

  // Wrap around cnt to stay in range
  if(cnt > 1) {
   cnt = 0;
  }
 }
}
static lv_indev_drv_t indev_drv;
int main(void)
{

 
	/*LittlevGL init*/
	lv_init();

	/*Linux frame buffer device init*/
	fbdev_init();

	/*A small buffer for LittlevGL to draw the screen's content*/
	static lv_color_t buf[DISP_BUF_SIZE];

	/*Initialize a descriptor for the buffer*/
	static lv_disp_draw_buf_t disp_buf;
	lv_disp_draw_buf_init(&disp_buf, buf, NULL, DISP_BUF_SIZE);

	/*Initialize and register a display driver*/
	static lv_disp_drv_t disp_drv;
	lv_disp_drv_init(&disp_drv);
	disp_drv.draw_buf = &disp_buf;
	disp_drv.flush_cb = fbdev_flush;
	disp_drv.hor_res = 480;
	disp_drv.ver_res = 272;
	lv_disp_drv_register(&disp_drv);


 /* Linux input device init */
	evdev_init();

	// Register input device driver
 lv_indev_drv_t indev_drv;
 lv_indev_drv_init(&indev_drv);
 indev_drv.type = LV_INDEV_TYPE_POINTER;
 indev_drv.read_cb = evdev_read;
 lv_indev_t * indev_touch = lv_indev_drv_register(&indev_drv);
  lv_obj_t * btn = lv_btn_create(lv_scr_act());   /*Add a button the current screen*/
 lv_obj_set_pos(btn, 110,150);              /*Set its position*/
 lv_obj_set_size(btn, 80, 50);             /*Set its size*/
 lv_obj_add_event_cb(btn, btn_event_cb, LV_EVENT_ALL, NULL);      /*Assign a callback to the button*/

 lv_obj_t * label = lv_label_create(btn);     /*Add a label to the button*/
 lv_label_set_text(label, "PREVIOUS");         /*Set the labels text*/
 lv_obj_center(label);


 lv_obj_t * btn1= lv_btn_create(lv_scr_act());   /*Add a button the current screen*/
 lv_obj_set_pos(btn1,210,150);            /*Set its position*/
 lv_obj_set_size(btn1,80,50);             /*Set its size*/
 lv_obj_add_event_cb(btn1,btn_event_cb1, LV_EVENT_ALL, NULL);      /*Assign a callback to the button*/

 lv_obj_t * label1= lv_label_create(btn1);     /*Add a label to the button*/
 lv_label_set_text(label1, "PLAY");         /*Set the labels text*/
 lv_obj_center(label1);

 // Link the input device to the button
 lv_indev_set_button_points(indev_touch, &btn1->coords);

 lv_obj_t * btn2= lv_btn_create(lv_scr_act());   /*Add a button the current screen*/
 lv_obj_set_pos(btn2,310,150);            /*Set its position*/
 lv_obj_set_size(btn2,80,50);             /*Set its size*/
 lv_obj_add_event_cb(btn2,btn_event_cb2, LV_EVENT_ALL, NULL);      /*Assign a callback to the button*/

 lv_obj_t * label2= lv_label_create(btn2);     /*Add a label to the button*/
 lv_label_set_text(label2, "NEXT");         /*Set the labels text*/
 lv_obj_center(label2);

	lv_obj_t *label_2 = lv_label_create(lv_scr_act());
	lv_label_set_long_mode(label_2, LV_LABEL_LONG_SCROLL_CIRCULAR); /*Circular scroll*/
	lv_obj_set_width(label_2, 300);
	lv_label_set_recolor(label_2, true);
	lv_label_set_text(label_2, "#000000 THIS IS A TEST FOR THE FUTURE#");
	lv_obj_align(label_2, LV_ALIGN_CENTER, 0, 120);


	while (1)
	{
  
		lv_tick_inc(5);
		lv_task_handler();
		usleep(5000);
	}

	return 0;
}

سلام
الان شما توی محیط لینوکس دارید LVGL رو راه اندازی میکنید ؟
اگر بله ، پس کتابخانه های uart استفاده شده در baremetal رو نمیتونید استفاده کنید
چرا که اونها برای استفاده بدون سیستم عامل بودند
برای راه اندازی uart هم میتونید از توابع آماده لینوکسی استفاده کنید مثل این لینک:

1 پسندیده

سلام بله روی کرنل ساخته شده با buildroot برنامه ساخته شده با lvgl رو بالا اوردم تاچ و ال سی دی به خوبی پورت شدن فقط برای راه اندازی قسمت uart به مشکل خوردم که گفتید نمیشه از کتابخونه های قسمت baremetal استفاده کرد برای اینکار و باید از خود کرنل لینوکس برای ارتباط سریال استفاده کرد

سلام یه مدت پیش به دنبال راه اندازی uart بودم روی برد sinux f1 خب مشکلو حل کردم و راه اندازی کردمش حالا جوابو با شما به اشتراک میزارم…

#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//و کتابخونه های دیگه ای که مربوط به lvgl میشند رو اینجا اد میکنید.


// UART file descriptor
int uart_fd;// UART init function
void uart_init() {

 // Open uart 
 uart_fd = open("/dev/ttyS0", O_RDWR); 
 
 // Configure
 struct termios tio;
 tcgetattr(uart_fd, &tio);
 tio.c_cflag = B115200 | CS8 | CLOCAL | CREAD; 
 tcsetattr(uart_fd, TCSANOW, &tio);
}

//حالا به طور مثال در یک تابع وقتی یک کلیک میشه برای یک دکمه خواهیم داشت...
void volume_up(lv_event_t * e)
{	
	// Your code here
	char at_cmd[14];
 char resp[128];

 sprintf(at_cmd, "AT+CE\r\n");
 
 write(uart_fd, at_cmd, strlen(at_cmd));
 
 int len = read(uart_fd, resp, sizeof(resp));

 printf("Response: %s\n", resp);
}

این بود روشی که من رفتم برای بازکردن یه پورت سریال روی برد و ارسال و دریافت دیتا خوشحال میشم دوستان اگر پیشنهاد دیگه ای دارن شر کنند.:raised_hands:
ممنون از راهنمایی مهندس mahdi.h

2 پسندیده